Aktualni razpisi

Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost

Aktualni razpisi 10/2022 | 09.05.2022


Opomba: Pri rokih prijave je lahko ob datumu določena tudi ura. Preverite v razpisni dokumentaciji. Ure so navedene samo pri razpisih, objavljenih s strani ARRS.

IZPOSTAVLJENI RAZPISI

Rok prijave
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih, in sicer:​

 • A. - znanstvenih monografij slovenskih avtorjev (imajo slovensko državljanstvo) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
 •      - znanstvenih monografij tujih avtorjev (delujejo kot raziskovalci v Republiki Sloveniji in imajo evidenčno številko raziskovalca pri agenciji) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
 • B. prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik; 
 • C. prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;
 • D. digitalnih izdaj monografij.​


10.05.2022
do 14. ure
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »»Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022

​Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022 je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznem področju javnega interesa, ki so nujne za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.

Javni razpis CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« temelji na strateških ciljih, opredeljenih v Resoluciji o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021« in v drugih dokumentih razvojnega načrtovanja in gradivih MKGP, ter v Strategiji Republike Slovenije 2030.

23.05.2022
do 14. ure
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 202

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih dosežkov.​

NOVO!
14.06.2022
do 14. ure

OBZORJE EVROPA (HORIZON EUROPE)

Rok prijave
Steber 1: Odlična znanost
Call for proposals for ERC Proof of Concept Grant2 (ERC-2022-POC2)

​Namen finančnih dotacij "ERC Proof of Concept Grants" je olajšati raziskovanje komercialnega in družbenega inovacijskega potenciala raziskav, ki jih financira ERC (Evropski razskovalni svet). ​Ostali roki za prijavo: 29. 9. 2022. 

19.05.2022
Steber 2: Globalni izzivi in evropska industrijska konkurenčnost
HORIZON-CL5-2021

Delovni program grozda 5 "Podnebje, energija in mobilnost" je razdeljen na 9 tematskih področij oziroma »destinacij«, v okviru katerih bodo izvedeni javni razpisi s številnimi temami, v obliki CSA (Coordination and support actions), IA (Innovation actions) in RIA (Research and Innovation actions). Glavna tematska področja grozda 5 so: podnebne znanosti in odzivi, oskrba z energijo, energetski sistemi in omrežja, energetska tranzicija stavb in industrijskih obratov, skupnosti in mesta, industrijska konkurenčnost in promet, čista, varna in dostopna promet in mobilnost, pametna mobilnost, shranjevanje energije. Odprtih je več razpisov. Ostali roki za prijavo: 23. 6. 2022, 20. 9. 2022, 13. 10. 2022. 

31.05.2022
HORIZON-CL3-2021

Grozd 3 "Vključujoča in varna družba"​​ bo podpiral izvajanje prednostnih nalog politike EU v zvezi z varnostjo, vključno s kibernetsko varnostjo ter zmanjševanjem tveganja in odpornosti na nesreče. Poleg tega bo gradil na izkušnjah, pridobljenih iz krize COVID-19 v smislu preprečevanja, ublažitev, pripravljenosti in krepitve zmogljivosti za krize (vključno z zdravstvenimi krizami). Odprtih je več razpisov. ​

06.09.2022
HORIZON-CL6-2021

​Grozd 6 "Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje" bo krepil znanje, širil zmogljivosti in omogočal inovativne rešitve za pospešitev prehoda na trajnostno upravljanje naravnih virov. Delovni program grozda 6 je razdeljen na 7 tematskih področij/destinacij, v okviru katerih bodo izvedeni javni razpisi s številnimi temami, v obliki CSA (Coordination and support actions), IA (Innovation actions) in RIA (Research and Innovation actions):

 • Destinacija 1 – Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve;
 • Destinacija 2 – Pravični, zdravi in okolju prijazni živilski sistemi od primarne proizvodnje do porabe;
 • Destinacija 3 – Krožno gospodarstvo in sektorji biogospodarstva;
 • Destinacija 4 – Čisto okolje in ničelno onesnaženje;
 • Destinacija 5 – Zemljišča, oceani in voda za podnebne ukrepe;
 • Destinacija 6 – Odporne, vključujoče, zdrave in zelene podeželske, obalne in mestne skupnosti;
 • Destinacija 7 – Inovativno upravljanje, opazovanje okolja in digitalne rešitve v podporo Zelenemu dogovoru.​
Odprtih je več razpisov. 

 

06.09.2022
HORIZON-CL2-2021

​Grozd 2 "Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba" podpira široko paleto raziskav na področju družboslovnih in humanističnih ved. Program želi mobilizirati interdisciplinarno strokovno znanje na področju družboslovnih in humanističnih ved v Evropi, s ciljem razumeti preobrazbo sodobne družbe, gospodarstva, politike in kulture. Poleg tega želi pomagati pri so-oblikovanju političnih odločitev, ki temeljijo na strokovnih in znanstvenih dokazih, s ciljem oblikovanja socialne, pravične, vključujoče, ekološko ozaveščene in digitalno varne evropske družbe. ​Odprtih je več razpisov. 

06.09.2022
HORIZON-CL4-2021

​Program grozda 4 "Digitalno področje, industrija in vesolje" je namenjen razvoju konkurenčne in zaupanja vredne tehnologije za evropsko industrijo, da bi imela vodilno vlogo na ključnih področjih in omogočala proizvodnjo in potrošnjo, ki spoštuje omejitve okolja ter deluje v dobro celotne družbe.​ Odprtih je več razpisov. Ostali roki za prijavo:  21. 9. 2022, 27. 10. 2022.

06.09.2022
Steber 3: Inovativna Evropa
The European Social Innovation Challenge Prize 2022 (HORIZON-EIC-2022-SocialInnovationChallengePrize)

Evropska komisija je v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa objavila razpis za nagrade EU za socialne inovacije za leto 2022, ki je tokrat posvečen prihodnosti bivanja – inovacije za cenovno dostopne in trajnostne stanovanjske soseske.​

17.05.2022
Razpisi Evropskega sveta za inovacije (EIC)

​Programi Evropskega sveta za inovacije so namenjeni podpori najbolj prodornih (disruptivnih) inovacij oz. inovacijskih projektov, z namenom zagotovitve ustreznih oblik financiranja in podpornih storitev za učinkovito pretvorbo teh inovacij v tržne produkte. Usmerjen je v zelo tvegane projekte, ki na trgu zato ne morejo pridobiti drugih oblik financiranja, izkazujejo po velik potencial za uspeh na globalnem nivoju.​​ Odprtih je več razpisov. Drugi roki za prijavo: 15. 6. 2022, 22. 6. 2022, 30. 6. 2022, 18. 8. 2022.

24.05.2022
Steber 4: Širitev udeležbe in krepitev evropskega raziskovalnega prostora
Hop On Facility (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07)

​»Hop On Facility« povezuje enega dodatnega udeleženca iz države v širitvi s tekočim projektom v okviru stebra 2 ali sheme EIC pathfinder. ​

10.11.2022

INTERREG

Rok prijave
Interreg Euro-Mediteran (Interreg Euro-MED Programme)
Prvi javni razpis programa Interreg Euro-Mediteran 2021-2027 (Interreg Euro-MED Programme)

Razpis je usmerjen ​na tretjo prednostno nalogo programa „Upravljanje Sredozemlja“, specifični cilj ​​​6.6. „Drugi ukrepi za podporo boljšemu upravljanju sodelovanja“.

24.05.2022
Interreg Evropa (Interreg Europe)
Prvi razpis za projekte
Program podpira izmenjavo in prenos izkušenj, inovativne pristope in krepitev zmogljivosti med javnimi organi in drugimi pomembnimi politikami organizacij po vsej Evropi, da bi izboljšali svoje instrumente politike regionalnega razvoja vključno s programi v okviru cilja Naložbe za delovna mesta in rast.​

31.05.2022

ERASMUS +

Rok prijave
Erasmus+ Sport: Razpisi #Beactive 2022

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo je objavila razpis za nagrade #BeActive 2022, v okviru katerih se nagrajujejo projekti in pobude na področju spodbujanja športa in telesne dejavnosti v Evropi.​


19.05.2022
Erasmus+ Partnerstva za odličnost - Učiteljske akademije

Splošni cilj tega ukrepa je vzpostaviti evropska partnerstva v obliki izobraževanj in usposabljanj učiteljev - učiteljskih akademij, ki bodo razvile evropski in m​ednarodni pogled na izobraževanje učiteljev.​​​​

07.09.2022
Ključni ukrep 2: Partnerstva za odličnost

Partnerstva za odličnost podpirajo projekte z dolgoročnim trajnostnim vidikom. V okviru te vrste partnerstev se poleg ukrepa Erasmus Mundus podpirajo  tudi naslednji ukrepi: (1) centri poklicne odličnosti in (2) učiteljske akademije Erasmus+.​


07.09.2022

USTVARJALNA EVROPA

Rok prijave
Ustvarjalna Evropa - kultura: Podpora kroženju evropskih literarnih del za leto 2022

Sklop kultura, ki zajema vse kulturne in ustvarjalne sektorje razen avdiovizualnega in filmskega sektorja, je objavila razpis, namenjen podpori kroženju evropskih literarnih del za leto 2022.​​


31.05.2022
Ustvarjalna Evropa - media: Podpora za čezmejno sodelovanje med evropskimi ponudniki videa na zahtevo v letu 2022
Razpis je namenjen podpori za čezmejno sodelovanje med evropskimi ponudniki videa na zahtevo v letu 2022.​​

02.06.2022
Ustvarjalna Evropa - medsektorski sklop: Podpora laboratorijem za ustvarjalne inovacije

 Razpis je namenjen podpori laboratorijem za ustvarjalne inovacije, katerega cilj je spodbujanje inovativnih pristopov k ustvarjanju vsebin, dostopu, distribuciji in promociji v različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.​​


07.09.2022

DRUGI RAZPISI PRI EVROPSKI KOMISIJI

Rok prijave
Finančna podpora evropskega parlamenta za usposabljanja za konferenčno tolmačenje 2022-2023

Namen razpisa je dodeliti nepovratna sredstva, ki so namenjena izobraževanju novih generacij kvalificiranih konferenčnih tolmačev, s čimer bi odpravili trenutno pomanjkanje tolmačev za nekatere jezike, se pripravili za prihodnje pristope držav kandidatk ter vzdrževali visoke standarde tolmačenja v uradnih jezikih Evropske unije in jezikih njenih glavnih političnih partnerjev.​​


11.05.2022
ISF: Sofinanciranje mednarodnih projektov, ki prispevajo k implementaciji evropske agende za varnost in boj proti terorizmu

Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve (DG HOME) je v okviru Sklada za notranjo varnost (ISF) objavil dva javna razpisa, namenjena sofinanciranju mednarodnih projektov, ki prispevajo k implementaciji evropske agende za varnost in boj proti terorizmu.​​


11.05.2022
Razpisi programa Digitalna Evropa
 V okviru programa za digitalno Evropo (DIGITAL) je objavljenih več razpisov za sofinanciranje projektov za leto 2022.

​​

17.05.2022
Razpis za zbiranje predlogov GR/002/22_Akademski raziskovalni program urada EUIPO

​Koncept programa je bil oblikovan tako, da zagotavlja: izvajanje raziskav, ki so pomembne za urad EUIPO in njegove deležnike; prepoznavnost programa kot nosilca visokokakovostnih projektov, zasnovanega na poštenih in preglednih izbirnih pravilih, med akademiki; ustvarjanje živahne skupnosti visokokvalificiranih strokovnjakov (na področju intelektualne lastnine, pa tudi drugih znanstvenih ved) v okviru urada EUIPO po vsej Evropi; povečanje zanimanja akademske skupnosti za teme, ki so pomembne za Urad; povečanje prepoznavnosti programa v akademski skupnosti in zunaj nje. Cilj projekta, financiranega s tem razpisom za zbiranje predlogov, je študija ustreznih tem v časovnem okviru in s proračunskimi sredstvi, določenimi v predlogu.​

19.05.2022
ISF: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti trgovini z ljudmi za leto 2022

Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve (DG HOME) je v okviru Sklada za notranjo varnost (ISF) objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov na področju boja proti trgovini z ljudmi z izboljšanjem pregona kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in odziva sodstva, s poudarkom na trgovini z otroci in delovnim izkoriščanjem.​​


19.05.2022
AMIF: Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju pomoči, podpore in integracije državljanov tretjih držav, ki so žrtve trgovine z ljudmi

Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve (DG HOME) je v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju pomoči, podpore in integracije državljanov tretjih držav,  ki so žrtve trgovine z ljudmi, za leto 2022.​​​


19.05.2022
EU4 Health Programme: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja duševnega znanja beguncev iz Ukrajine z izmenjavo in implementacijo dobrih praks

Razpis je namenjen spodbujanju duševnega zdravja in pomoči po travmatičnih izkušnjah za begunce iz Ukrajine. Namen je izmenjati in implementirati dobre prakse​, ki bodo v podporo zdravstvenim delav​cem in nevladnim organizacijam, ki delajo z ukrajinskimi begunci.​​ 


31.05.2022
Razpisi UCPM

V okviru UCPM - Mehanizma Unije na področju civilne zaščite sta objavljena nova razpisa, in sicer: (1) Podpora čezmejnemu sodelovanju za izboljšanje učinkovitosti sistemov za preventivo ter sistemov za pripravljenost za leto 2022 in (2) Mreža znanja Unije na področju civilne zaščite 2022.​​​

09.06.2022
Program za boj proti goljufijam EUAF
Namen programa EUAF je zaščititi finančne interese EU, zato si prizadeva​ za preprečavanje prevar, korupcije in drugih nelegalnih aktivnosti, ki zadevajo finančne interese EU.​​​​
14.06.2022
ISF: Razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju boja proti korupciji za leto 2022

Cilj javnega razpisa je okrepiti dejavnosti na področju boja proti korupciji in obravnavanja varnostnih groženj, ki jih korupcija predstavlja za državljane in gospodarstvo, ter podpreti delo pristojnih organov držav članic na tem področju.​​​​

22.06.2022
ISF: Razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju preprečevanja kibernetske kriminalitete za leto 2022

Razpis je namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov na področju preprečevanja kibernetske kriminalitete in preiskovanja spletnih kaznivih dejanj za leto 2022.​​


15.09.2022
EUREKA
EUREKA Network Projects

​Projekti mrež so transnacionalni, tržno usmerjeni, inovativni, raziskovalni in razvojni projekti iz skupine EUREKA.

Razpis je odprt celo leto.
31.12.2025

DRUGI MEDNARODNI RAZPISI

Rok prijave
Razpis fundacije Ekhaga za sofinanciranje raziskovalnih projektov na področju agrikulture, naravne medicine ter zdravega načina življenja

Razpis fundacije podpira predvsem aplikativne raziskave, katerih izsledki se lahko uporabijo v vsakdanjem življenju. Področja financiranja: (1) Kakovostnejša in bolj zdrava hrana (2) Prehrana in način življenja i​n (3) Naravno in alternativno zdravljenje.​​

20.05.2022
MFMC: Razpis za sofinanciranje komunikacijskih projektov na področju zmanjševanja emisij

Norveška fundacija MFMC podpira komunikacijske projekte z velikim potencialom za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, in sicer z vplivanjem na javno mnenje ter z zviševanjem podpore oblikovalcev politik za potrebne spremembe.​​


03.06.2022
COST
COST Open call for proposals

​COST spodbuja in pospešuje trans-, multi- in interdisciplinarne pristope s povezovanjem raziskovalcev, inženirjev in strokovnjakov iz različnih področij in različnih obzorij.​

20.10.2022
EUROPEAID
ENI in Globalna Evropa: Spodbujanje človekovih pravic in demokracije ter celostnega teritorialnega razvoja v Gruziji

Razpis je namenjen spodbujanju človekovih pravic, demokracije ter celostnega teritorialnega razvoja v Gruziji. Ima tri sklope: (1) monitoring in izvajanje politik ter zavez na področju človekovih pravic (ENI), (2) medijska svoboda ter spodbujanje medijske pismenosti in (3) spodbujanje celostnega teritorialnega razvoja v štirih regijah – ta sklop je omejen na lokalne oblasti (ENI).​​​

10.05.2022
Globalna Evropa: Spodbujanje in zaščita človekovih pravic v Izraelu
Razpis je namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic v Izraelu.​​​

16.05.2022
Globalna Evropa: Krepitev vladavine prava ter podpora reformi pravosodja v Moldaviji

Razpis je namenjen sofinanciranju projektov na področju krepitve vladavine prava ter podpore reformi pravosodja s ciljem povrnitve zaupanja v pravosodni sistem v Moldaviji.​​​


17.05.2022
ENPARD: Podpora razvoju podeželja in varnosti preskrbe s hrano v Gruziji

V okviru programa za kmetijstvo in razvoj podeželja (ENPARD), je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju razvoja podeželja ter kmetijstva in izboljšanju življenjskih pogojev, varnosti preskrbe s hrano ter zaščite potrošnikov na v razpisu opredeljenih območjih v Gruziji.​​


17.05.2022
Globalna Evropa: Krepitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin pravne države ter doseganja ciljev trajnostnega razvoja na Kitajskem

Razpis je namenjen krepitvi človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravne države ter doseganja ciljev trajnostnega razvoja na Kitajskem. Tematsko je osredotočen na doseganje naslednjih ciljev: (1) Doseči enakost spolov ter krepitev vloge žensk in deklic; (2) zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi; in (3) sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam (SDG 13) ter varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti.​​​

19.05.2022
Globalna Evropa: Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev vladavine prava in demokracije v Kongu

Javni razpis je namenjen sofinanciranju projektov na področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitve vladavine prava in demokracije v Kongu.​


25.05.2022
Razpisi izven EU
NIH: Exploratory/Developmental Bioengineering Research Grants (EBRG)

Namen razpisa je podpreti prve korake k zagotavljanju novih zmogljivosti za izpolnjevanje razvijajočih se zahtev za tehnologije in metode, pomembne za napredek raziskav in/ali zdravstvene oskrbe v predkliničnih, kliničnih in predkliničnih okoljih.​​​

08.01.2025

ARRS - JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE

Rok prijave
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih, in sicer:​

 • A. - znanstvenih monografij slovenskih avtorjev (imajo slovensko državljanstvo) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
 •      - znanstvenih monografij tujih avtorjev (delujejo kot raziskovalci v Republiki Sloveniji in imajo evidenčno številko raziskovalca pri agenciji) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
 • B. prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik; 
 • C. prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;
 • D. digitalnih izdaj monografij.​


10.05.2022
do 14. ure
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »»Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022

​Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022 je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznem področju javnega interesa, ki so nujne za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.

Javni razpis CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« temelji na strateških ciljih, opredeljenih v Resoluciji o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021« in v drugih dokumentih razvojnega načrtovanja in gradivih MKGP, ter v Strategiji Republike Slovenije 2030.

23.05.2022
do 14. ure
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2023 in 2024

​Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in črnogorskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2023 in 2024 na vseh raziskovalnih področjih. Slovenska stran bo dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1 – 3 mesece) v Republiki Sloveniji za mlajše raziskovalce iz Črne gore (podiplomske študente in raziskovalce do 5 let po zagovoru doktorata), ki jih prijavitelj poimensko navede v prijavni vlogi. V okviru tega javnega razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija in Črna gora. ​

25.05.2022
do 15. ure
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v obdobju od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2025

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in srbskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v obdobju od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2025 na vseh raziskovalnih področjih. Slovenska stran bo dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1 – 3 mesece) v Republiki Sloveniji za mlajše srbske raziskovalce (podiplomske študente in raziskovalce do 5 let po zagovoru doktorata), ki jih prijavitelj poimensko navede v prijavni vlogi. V okviru tega javnega razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija in Republika Srbija.


25.05.2022
do 15. ure
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 202

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih dosežkov.​

NOVO!
14.06.2022
do 14. ure
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2023 – 2024

​Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z nemškimi raziskovalci v obdobju od 1. 1. 2023 do 31.12. 2024 na vseh znanstvenih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Zvezna republika Nemčija.​

30.06.2022
do 15. ure
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022)

Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju: RO), ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (Horizon Europe). Upoštevajo se razpisi Obzorje Evropa za Steber 1 in Steber 2 (Pillar 1 in Pillar 2), ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta javni razpis, se nahaja na povezavi v zavihku z nazivom Horizon Europe (Programme part - Excellent Science in Global Challenges and European Industrial Competitiveness).​

Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022 oziroma do porabe sredstev.


30.11.2022

MINISTRSTVA RS

Rok prijave
Ministrstvo za kulturo
Javni razpis za izbiro ponudnikov za izvedbo projektov na podlagi nacionalnega programa za jezikovno politiko v letih 2022–2023

​Namen javnega razpisa je omogočiti učinkovito (samo)učenje slovenskega jezika za različne ciljne skupine, izboljšati opremljenost slovenščine in slovenske jezikovne skupnosti z jezikovnimi viri, priročniki, orodji, storitvami (svetovalnimi in podpornimi), povečati dostopnost pisne kulturne dediščine ter omogočiti dostopnost do teh gradiv tudi skupinam z različnimi posebnimi potrebami v skladu z veljavno Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025.​

Razpis določa omejitev, ki pravi, da lahko prijavitelj (v primeru prijave v konzorciju pogoji veljajo tudi za konzorcijske partnerje) na javni razpis prijavi samo en projekt. Če bo prijavitelj ali konzorcijski partner predložil več projektov za sofinanciranje, bo upoštevan tisti, ki bo na ministrstvu evidentiran kot prvoprispeli. Zaradi navedene omejitve na ORUD izvajamo usklajevalne aktivnosti. 

17.05.2022

DRUGI NACIONALNI RAZPISI

Rok prijave
Štipendije za sodelovanje dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini za leto 2021 (315. JR)

​Slovenske izobraževalne, raziskovalne in strokovne ustanove lahko pridobijo sredstva za štipendiranje dijakov, študentov in njihovih mentorjev na individualnih ali skupinskih tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini. Rok prijave: od 1. 2. 2022 do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. 09. 2022.​

30.09.2022